Menu
Cart 0

Ένα αξιόπιστο UPS είναι ένα κρίσιμο στοιχείο κάθε σύγχρονου συστήματος πληροφορικής

Posted by Christos Papakyriacou on

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΟΥ UPS ΣΑΣ!
Ένα αξιόπιστο UPS είναι ένα κρίσιμο στοιχείο κάθε σύγχρονου συστήματος πληροφορικής, ιατρικής και τηλεπικοινωνιών. Η πηγή ενέργειας όμως, ή η «καρδιά» ενός UPS αν θέλετε, είναι η συστοιχία μπαταριών του. 

Χωρίς τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης, μια απροσδόκητη διακοπή ρεύματος μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα, όπως απώλεια δεδομένων και βλάβες υλικού. Ποιοι παράγοντες όμως επηρεάζουν περισσότερο τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του UPS σας;

  1. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του UPS, ειδικά στην Κύπρο. Οι αριθμοί χωρητικότητας που βλέπετε για συγκεκριμένα μοντέλα, θα βασίζονται στον τρόπο απόδοσης της μπαταρίας σε σταθερή θερμοκρασία 25°C. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές μειώσεις στην απόδοση: στους 33°C-35°C περίπου, μπορείτε να περιμένετε 50% πτώση στη διάρκεια ζωής των μπαταριών UPS για κάθε κύκλο αποφόρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της θερμοκρασίας στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, μη διστάσετε να μας καλέσετε στο 22-765432. 

  1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Πολλές μπαταρίες UPS είναι σφραγισμένες και διαφημίζονται ότι δεν χρειάζονται συντήρηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει απλώς να εγκαταστήσετε ένα UPS και να το ξεχάσετε. Συνίσταται η τακτική συντήρηση, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης της σκόνης και της ενδελεχούς οπτικής επιθεώρησης, για να διασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Εμείς στην Digicom παρέχουμε και συντηρούμε συστοιχίες μπαταριών για οποιονδήποτε κατασκευαστή UPS, σε όλη την Κύπρο. Το κάνουμε από το 1982 και έχουμε μεγάλη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα.

  1. ΚΥΚΛΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

Κάθε φορά που μια μπαταρία αποφορτίζεται πλήρως και φορτίζεται, η απόδοσή της μειώνεται ελαφρώς. Ακόμα κι αν ακολουθείτε τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο φόρτισης των συστοιχιών μπαταριών UPS σε εμπορικά συστήματα, εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη ωφέλιμη διάρκεια ζωής. Ωστόσο, μπορείτε να μειώσετε τη μείωση της απόδοσης από την κυκλική χρήση και εκφόρτιση, ελαχιστοποιώντας το βάθος εκφόρτισης. Εάν τα κρίσιμα φορτία μπορούν να απενεργοποιηθούν αμέσως μόλις εντοπιστεί απώλεια ισχύος, θα είναι δυνατό να περιοριστεί το βάθος κάθε κύκλου εκφόρτισης.

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Εάν διατηρείτε απόθεμα ανταλλακτικών για λόγους αντικατάστασης μπαταριών UPS, είναι σημαντικό να φορτίζετε αυτές τις μπαταρίες κάθε 3-4 μήνες περίπου. Αν δεν το κάνετε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντική απώλεια χωρητικότητας προτού αναπτυχθούν σε ζωντανά συστήματα. Ως UPS/Critical Power Experts , βοηθάμε χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη την Κύπρο να διατηρήσουν τις μπαταρίες τους στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. 

  1. ΧΡΗΣΗ

Οποιαδήποτε εφαρμογή για την οποία χρειάζεστε μπαταρία UPS θα πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά πριν αποφασίσετε για μια συγκεκριμένη λύση. Η προσπάθεια εξαγωγής υπερβολικού ρεύματος από μια λύση που έχει σχεδιαστεί για λιγότερο απαιτητικές ηλεκτρονικές συσκευές θα επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής των μπαταριών UPS. Για να μεγιστοποιήσετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής όλων των μπαταριών UPS σας, συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία πριν αποφασίσετε ποιες μάρκες και μοντέλα θα αγοράσετε.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του UPS και τι μπορείτε να κάνετε για να την παρατείνετε, μη διστάσετε να μας καλέσετε στο 22-765432 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.digicom-shop.com. Εξυπηρετούμε εμπορικούς πελάτες σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους σε όλη την Κύπρο και έχουμε μια ομάδα ειδικών που ειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα. Μπορείτε να δείτε τι λένε οι πελάτες μας για εμάς, επισκεπτόμενοι τη σελίδα Testimonials στην ιστοσελίδα μας.   

 
Εάν χρειάζεστε νέες μπαταρίες UPS ή ολοκληρωμένες λύσεις UPS , μπορείτε να τις παραγγείλετε άμεσα μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος στο www.digicom-eshop.com.   

Βασισμένο στο άρθρο συναδέλφων της UPS Solutions Αυστραλίας

For the english version read below...

A reliable UPS is a critical component of any modern IT system

HOW TO ENSURE THE LONGEST LIFE OF YOUR UPS' BATTERIES!

A reliable UPS is a critical component of any modern IT system, medical and telecommunications. The source of energy though or “the heart” of a UPS if you will, is its battery bank.

Without emergency power, an unexpected blackout can cause a host of problems, including data loss and hardware failure. But what factors have the most influence on the battery life of your UPS?

  1. TEMPERATURE 

The ambient temperature will affect your UPS battery life, especially in Cyprus. The capacity figures you see for specific models will be based on how that battery performs at a constant temperature of 25°C. Higher ambient temperatures can lead to significant drops in performance: at around 33°C-35°C, you can expect a 50% drop in the usable life of UPS batteries for each discharge cycle. For more information on the effect of temperature on battery life, feel free to call us at 22-765432 at any time.

  1. MAINTENANCE 

Many UPS batteries are sealed, and advertised as being maintenance-free, but this doesn’t mean you should simply install a UPS and forget about it. Regular maintenance, including the removal of dust and a thorough visual inspection, is recommended to ensure maximum performance over time. We supply and maintain UPS battery backup solutions for any UPS manufacturer, all over Cyprus. We have been doing this since 1982 and have in-depth experience in this field.

  1. CHARGE/DISCHARGE CYCLES 

Every time a battery is fully discharged and charged, its performance decreases slightly. Even if you follow best practices on how to charge UPS battery banks in commercial systems, they still have a limited useful lifespan. However, you can reduce performance degradation from cycling by minimising discharge depth. If critical systems can be backed up and switched off as soon as a power loss is detected, it will be possible to limit the depth of each discharge cycle.

  1. STORAGE PROCEDURES 

If you keep a stock of spares for UPS battery replacement purposes, it is important to charge these batteries every 3-4 months or so. Failure to do so will result in significant capacity loss before they are deployed in live systems. As UPS/Critical Power Experts, we help thousands of businesses across Cyprus to keep their batteries in the best condition possible.

  1. USAGE

Any application for which you require a UPS battery backup should be analysed carefully before deciding on a particular solution. Trying to draw too much current from a solution that is designed for less demanding electronic devices will negatively affect the life of UPS batteries. In order to maximise the useful lifespan of all your UPS batteries, we recommend consulting a professional before deciding which makes and models to purchase.

If you would like to learn more about UPS battery life and what you can do to prolong it, feel free to call us at 22-765432 or check out our blog at www.digicom-eshop.com. We serve commercial clients in many different industries all over Cyprus and have a team of experts who specialise in this field. You can see what we our customers say about us by visiting our Testimonials page.

 

If you need new UPS batteries or complete UPS solutions, you can order them right now via our online store at www.digicom-eshop.com.

Based on an article from our colleagues from UPS Solutions Australia


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published.